ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสม
(มม.)
สถานะ
น่าน
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ ต. บ้านพี้ อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2018-02-19 12:00:00 0 37.73 32.83 52.17 947.56 13 - 0 0 0 0 0 22.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2018-02-19 12:00:00 0 35.28 29.89 54.67 949.73 12.2 - 0 0 0 0.2 0 26.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2018-02-19 12:00:00 0.49 39.2 33.81 43.17 949.73 12.1 - 0 0 0 0 0 15.2 ทำงานปกติ
พะเยา
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2018-02-19 12:00:00 212.19 36.26 34.3 43.83 957.33 12.1 - 0 0 0 0 0 2.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2018-02-19 12:00:00 133.58 33.32 32.34 46.67 933.46 14.8 - 0 0 0 0 0 6 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำงิม ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2018-02-19 12:30:00 0 36.26 29.89 49 967.1 12.2 444.19 0 0 0 0 0 13.4 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำเงิน ต. ออย อ. ปง จ. พะเยา 2018-02-19 12:30:00 0 35.28 35.28 44 981.2 12.1 310.43 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2018-02-19 12:00:00 0 32.34 24.5 66.33 - 12.2 - 0 0 0 0 0 10.4 ทำงานปกติ
 สะพานบ้านขุนควร ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2018-02-19 12:30:00 0 37.24 31.85 46.83 971.44 14.8 317.56 0 0 0 0 0 3.6 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำม่าว ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2018-02-19 12:40:00 0 37.24 31.85 55.5 973.61 12.3 291.93 0 0 0 0 0 8.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2018-02-19 07:00:00 0.08 19.6 18.13 - 948.65 11.5 - 0 0 0 0 0 31 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-02-19 12:30:00 278.47 37.73 38.22 39.33 982.29 12.3 246.13 0 0 0 0 0 17.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง ต. บ้านปิน อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 2018-02-15 12:00:00 0.01 32.83 33.81 46 933.46 12.6 - 0 0 0 0 0 21 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-02-19 12:00:00 0 32.34 31.85 54.17 962.75 13.3 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-02-19 12:30:00 279.79 36.26 36.26 83.17 984.46 12.2 269.4 0 0 0 0 0 37 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ น้ำม่าว ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2018-02-19 12:00:00 0 38.22 32.34 44.83 - 12.1 - 0 0 0 0 0 5.6 ทำงานปกติ
ลำปาง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 2018-02-19 12:00:00 278.47 36.75 34.3 43.33 904.16 12.2 - 0 0 0 0 0 6.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 2018-02-19 12:30:00 0 34.3 32.83 42.33 971.44 10.2 - 0 0 0 0 0 18.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยโล่ง ต. นาแก อ. งาว จ. ลำปาง 2017-12-04 09:00:00 0.8 19.11 18.62 - - 7.5 - 0 0.2 0 0 0.2 2008.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด ต. บ้านหวด อ. งาว จ. ลำปาง 2018-02-19 12:00:00 0 37.73 31.85 53.33 - 12 - 0 0 0 0 0 11.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 2018-02-19 12:00:00 1.26 47.04 27.93 - - 13.5 - 0 0 0 0 0 15.2 ทำงานปกติ
สุโขทัย
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2018-02-19 12:00:00 333.04 37.24 37.24 55.33 977.95 12.3 - 0 0 0 0 0 5.8 ทำงานปกติ
 สะพานบ้านตึก ต. บ้านตึก อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2018-02-19 12:00:00 0 35.28 34.3 54.83 1009.41 12.2 82.3 0 0 0 0 0 6.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำสิน ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2018-02-19 12:00:00 92.79 35.77 32.83 78.33 - 12.4 - 0 0 0 0 0 1.6 ทำงานปกติ
แพร่
 สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม ต. ในเวียง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-02-19 12:00:00 255.45 35.28 36.26 51 993.14 12.3 - 0 0 0 0 0 17.2 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำแม่สิน ต. นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2018-02-19 12:20:00 0 35.28 32.83 58.5 995.31 12.2 114.41 0 0 0 0 0 13.8 ทำงานปกติ
 สะพานแม่คำมี ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2018-02-19 12:30:00 0 37.24 34.79 39.33 - 12.2 241.93 0 0 0 0 0 24.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง ต. น้ำเลา อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2017-12-24 23:00:00 60.84 20.09 22.54 80.67 974.69 11.7 - 0 0 0 0 0 588.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สะพานน้ำแม่ต้า ต. ต้าผามอก อ. ลอง จ. แพร่ 2018-02-19 12:30:00 294.57 34.3 36.75 47.83 986.63 14.7 - 0 0 0 0 0 6.2 ทำงานปกติ
 สะพานแม่แคม ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-02-19 12:00:00 273.24 37.24 37.73 46.17 992.05 12.1 - 0 0 0 0 0 15 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-02-19 12:00:00 0 36.26 31.36 50 935.63 14.9 - 0 0 0 0 0 4.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สรอย ต. ป่าสัก อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2018-02-19 12:00:00 307.04 36.75 38.22 - - 14.7 - 0 0 0 0 0 0.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง ต. เตาปูน อ. สอง จ. แพร่ 2018-02-19 12:30:00 256.69 35.28 37.73 40.5 - 14.7 - 0 0 0 0 0 8.8 ทำงานปกติ