ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสม
(มม.)
สถานะ
น่าน
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ ต. บ้านพี้ อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2019-01-22 20:00:00 0 20.09 21.56 81 946.48 12 - 0 0 0 0 0 23.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2019-01-22 19:00:00 0.94 19.11 18.13 - 950.82 12 - 0 0 0 0 0 24.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2019-01-22 20:00:00 0.7 22.05 21.56 72.67 951.9 11.9 - 0 0 0 0 0 27 ทำงานปกติ
พะเยา
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2019-01-22 20:00:00 0 21.07 20.09 90.17 955.16 11.8 - 0 0 0 0 0 18.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2019-01-22 20:00:00 4.31 21.07 23.03 68.5 935.63 11.9 - 0 0 0 0 0 25 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำงิม ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2019-01-22 20:30:00 0 21.56 19.11 95.5 969.27 11.7 444.22 0 0 0 0 0 21 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำเงิน ต. ออย อ. ปง จ. พะเยา 2019-01-22 20:20:00 0 24.01 22.05 95 983.37 11.1 310.47 0 0 0 0 0.2 19.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2019-01-22 20:00:00 0 15.19 14.7 - - 11.9 - 0 0 0 0 0 3.2 ทำงานปกติ
 สะพานบ้านขุนควร ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2019-01-22 20:20:00 0 22.05 21.56 89.83 971.44 11.5 316.94 0 0 0 0 0 15.2 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำม่าว ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2019-01-22 20:20:00 0 22.54 21.07 99.5 975.78 11.7 292.06 0 0 0 0 0 32.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2019-01-22 19:00:00 2.06 26.46 22.05 81.33 946.48 11.8 - 0 0 0 0 0 25.4 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2019-01-22 20:20:00 0 24.01 23.52 84 984.46 11.8 246.09 0 0 0 0 0 21.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง ต. บ้านปิน อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 2019-01-22 20:00:00 0 19.11 21.07 88 932.37 11.7 - 0 0 0 0 0 24.8 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2019-01-22 20:10:00 0 20.09 20.58 93.83 963.84 0 - 0 0 0 0 0 5.6 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2019-01-22 20:20:00 0 22.05 21.07 84.17 988.8 11.8 269.19 0 0 0 0 0.2 39.4 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ น้ำม่าว ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2019-01-22 20:00:00 0 22.05 21.07 97.33 - 11.8 - 0 0 0 0 0 24 ทำงานปกติ
ลำปาง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 2019-01-22 19:00:00 0 18.13 17.64 - 905.25 11.7 - 0 0 0 0 0 43.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 2019-01-22 20:20:00 0 21.07 20.58 95 934.54 11.7 - 0 0 0 0 0 21.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยโล่ง ต. นาแก อ. งาว จ. ลำปาง 2019-01-22 20:00:00 0 19.11 18.62 - - 11.8 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด ต. บ้านหวด อ. งาว จ. ลำปาง 2019-01-22 20:00:00 0 21.56 20.58 - - 8 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 2019-01-22 20:00:00 0.09 24.01 21.56 - - 11.8 - 0 0 0 0 0 18 ทำงานปกติ
สุโขทัย
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2019-01-22 20:00:00 4.48 25.97 25.97 67.5 977.95 11.7 - 0 0 0 0 0 10.4 ทำงานปกติ
 สะพานบ้านตึก ต. บ้านตึก อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2019-01-22 19:30:00 0 23.52 24.01 85 1012.67 11.8 82.1 0 0 0 0 0 7.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำสิน ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2019-01-22 20:00:00 0.75 22.05 20.58 64.5 - 11.8 - 0 0 0 0 0 1.4 ทำงานปกติ
แพร่
 สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม ต. ในเวียง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2019-01-22 20:00:00 0 24.99 24.01 73.67 994.22 12 - 0 0 0 0 0 42.4 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำแม่สิน ต. นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2019-01-22 20:00:00 0 23.52 22.54 - 996.39 11.6 114.42 0 0 0 0 0 12 ทำงานปกติ
 สะพานแม่คำมี ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2019-01-22 20:20:00 0 23.52 20.09 - - 11.5 241.96 0 0 0 0 0 45.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง ต. น้ำเลา อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2019-01-22 20:20:00 0 24.99 24.5 55.5 974.69 11.7 - 0 0 0 0 0 4 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำแม่ต้า ต. ต้าผามอก อ. ลอง จ. แพร่ 2019-01-22 20:20:00 0.4 23.52 23.52 88.33 987.71 11.8 156.17 0 0 0 0 0 20.8 ทำงานปกติ
 สะพานแม่แคม ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2019-01-22 20:10:00 0 24.01 23.52 80.67 988.8 11.6 190.29 0 0 0 0 0 28.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2019-01-22 20:00:00 0 22.05 22.54 66.5 934.54 11.7 - 0 0 0 0 0 39.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สรอย ต. ป่าสัก อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2019-01-22 20:00:00 0 23.03 23.52 - - 11.5 - 0 0 0 0 0 7.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง ต. เตาปูน อ. สอง จ. แพร่ 2019-01-22 20:20:00 0 22.54 21.56 90.17 - 11.7 13.28 0 0 0 0 0 26 ทำงานปกติ