ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสม
(มม.)
สถานะ
น่าน
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ ต. บ้านพี้ อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2017-11-24 05:00:00 0.53 20.09 22.05 91.17 948.65 11.8 - 0 0 0 0 0 1303.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2017-11-23 22:00:00 0 22.54 21.56 - 951.9 12 - 0 0 0 0.2 0.2 1475.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2017-11-24 05:00:00 0.15 19.6 20.58 94.17 949.73 11.8 - 0 0 0 0 0 1470 ทำงานปกติ
พะเยา
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2017-11-24 05:00:00 0 21.07 21.07 95.5 958.41 11.8 - 0 0 0 0 0 1388.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2017-11-24 04:00:00 0 21.07 22.05 90.17 931.29 11.7 - 0 0 0 0 0 1503.4 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำงิม ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2017-11-24 04:50:00 0 22.05 21.56 98.33 968.18 11.6 444.38 0 0 0 0 0 1640.2 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำเงิน ต. ออย อ. ปง จ. พะเยา 2017-11-24 04:50:00 0 23.03 22.54 - 982.29 11.5 310.55 0 0 0 0 0 1037.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2017-11-24 01:00:00 0 17.15 16.17 - - 11.8 - 0 0 0 0 0 1109 ทำงานปกติ
 สะพานบ้านขุนควร ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2017-11-24 04:50:00 0 22.05 22.54 - 972.52 11.6 317.67 0 0 0 0 0 291.2 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำม่าว ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2017-11-24 04:50:00 0 23.03 22.54 - 975.78 11.5 292.16 0 0 0 0 0 1103 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2017-11-24 04:00:00 0 23.03 21.07 - 949.73 11.6 - 0 0 0 0.2 0 1038 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2017-11-24 04:50:00 0 23.03 23.03 97.83 983.37 11.5 246.98 0 0 0 0 0.2 1012.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง ต. บ้านปิน อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 2017-11-24 05:00:00 0.08 19.11 21.07 96.67 930.2 11.7 - 0 0 0 0 0 1059.8 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2017-11-24 04:00:00 0 21.07 21.56 - 962.75 11.7 - 0 0 0 0 0 136 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2017-11-24 04:50:00 0 22.05 21.56 81.83 986.63 11.5 269.32 0 0 0 0.2 0 1400.6 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ น้ำม่าว ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2017-11-24 04:00:00 0 22.54 22.05 - - 11.6 - 0 0 0 0 0 797.4 ทำงานปกติ
ลำปาง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 2017-11-24 04:00:00 0.03 18.62 18.62 - 904.16 11.5 - 0 0.2 0.8 0 7.6 2028.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 2017-11-24 04:50:00 0 21.07 22.05 - 972.52 11.6 - 0 0 0 0 0.2 1246.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยโล่ง ต. นาแก อ. งาว จ. ลำปาง 2017-11-24 04:00:00 0 22.05 21.56 - - 11.1 - 0 0 0.2 0 2.2 2006.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด ต. บ้านหวด อ. งาว จ. ลำปาง 2017-11-24 05:00:00 0 21.07 21.07 - - 10.9 - 0 0 0 0.2 1.6 361 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 2017-11-24 05:00:00 0.01 21.56 19.6 - - 11.7 - 0 0 0 0 0.4 1625.2 ทำงานปกติ
สุโขทัย
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2017-11-24 04:00:00 9.33 24.01 24.99 98.17 979.03 11.7 - 0 0.4 0 0 2.4 1041.6 ทำงานปกติ
 สะพานบ้านตึก ต. บ้านตึก อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2017-11-24 04:30:00 0 23.03 24.5 100.33 1009.41 11.6 82.25 0 0.2 0 0 1 616.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำสิน ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2017-11-24 05:00:00 15.67 22.54 23.03 - - 11.7 - 0 0 0 0 0 976.6 ทำงานปกติ
แพร่
 สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม ต. ในเวียง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2017-11-24 04:00:00 0 23.52 24.01 96.17 995.31 11.9 - 0 0 0 0.2 0 899 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำแม่สิน ต. นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2017-11-24 04:40:00 0 24.5 24.99 - 996.39 11.6 114.55 0 0 0 0 2 1222.6 ทำงานปกติ
 สะพานแม่คำมี ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2017-11-24 04:50:00 0 22.05 20.58 - - 11.5 242.04 0 0 0 0.2 0 1125.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง ต. น้ำเลา อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2017-11-24 04:00:00 58.96 22.54 24.5 88.83 971.44 11.6 - 0 0 0 0 0 588.2 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำแม่ต้า ต. ต้าผามอก อ. ลอง จ. แพร่ 2017-11-24 04:50:00 3.35 23.52 24.5 100.33 989.88 11.7 - 0 0 0 0.2 5.6 1161.8 ทำงานปกติ
 สะพานแม่แคม ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2017-11-24 04:40:00 0 23.03 23.03 - 993.14 11.6 187.44 0 0 0 0 0 1211.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2017-11-24 04:00:00 0 21.07 21.56 88.33 935.63 11.6 - 0 0 0 0 0 367 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สรอย ต. ป่าสัก อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2017-11-24 05:00:00 0 22.54 23.52 - - 11.6 - 0 0 0 0 0.6 163.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง ต. เตาปูน อ. สอง จ. แพร่ 2017-11-24 04:50:00 0 22.05 21.56 - - 11.5 - 0 0 0 0 0 1256.4 ทำงานปกติ