ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสม
(มม.)
สถานะ
น่าน
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ ต. บ้านพี้ อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2017-09-23 12:00:00 136.01 38.71 35.28 69.33 947.56 12.2 - 0 0 0 0.4 0 1015.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2017-09-23 09:00:00 0 33.32 28.91 87.17 950.82 12.2 - 0 0 0 3 0 1214.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2017-09-23 12:00:00 0 37.73 32.83 72.17 948.65 12.2 - 0 0 0 0.4 0 1108.6 ทำงานปกติ
พะเยา
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2017-09-23 12:30:00 319.87 38.22 37.24 62.67 956.24 12.1 - 0.2 0 0.2 2.4 0.8 1222 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2017-09-21 00:00:00 0.09 23.03 24.01 100 931.29 11.8 - 0 0 0 0 16.4 1241 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สะพานน้ำงิม ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2017-08-17 21:10:00 0 26.95 24.99 93.83 961.67 11.7 444.64 0 0 0 9.6 0 1079.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สะพานน้ำเงิน ต. ออย อ. ปง จ. พะเยา 2017-09-23 12:30:00 0 38.71 35.28 67.67 979.03 12.6 310.76 0 0 0 2.8 0 768.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2017-09-23 12:00:00 0 29.89 23.52 91.17 - 12.2 - 0 0 0 0.6 0.2 1053.8 ทำงานปกติ
 สะพานบ้านขุนควร ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2017-09-23 12:40:00 0.08 33.32 30.87 79.83 970.35 12.2 317.49 0 0 0 0 0 92.8 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำม่าว ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2017-09-23 12:30:00 0 34.3 29.89 96 973.61 12.2 292.7 0 0 0 4.6 0 863.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2017-09-23 01:00:00 0.03 25.97 24.01 - 948.65 11.6 - 0 0 0 27.6 0.2 793.4 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2017-09-23 12:30:00 409.5 30.38 30.38 86.33 980.12 12.6 247.3 1.4 0 2.4 1.8 2.4 870.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง ต. บ้านปิน อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 2017-09-23 12:00:00 316.99 28.42 32.83 76 929.12 12.6 - 0 0 0.4 0.4 0.4 867.2 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2017-09-23 12:00:00 4.15 28.42 28.42 95.83 961.67 14.8 - 0 0 0 0 0 136 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2017-09-23 12:30:00 349.64 31.85 33.32 81.17 983.37 12.1 269.96 0 7.8 0.2 5.4 8 1153 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ น้ำม่าว ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2017-09-23 12:00:00 0 33.81 28.91 84.33 - 13 - 0 0 0 2.4 0 602.8 ทำงานปกติ
ลำปาง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 2017-09-23 02:00:00 0.13 20.58 20.58 - 900.91 11.5 - 0 0 0 3.6 0.2 1603.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 2017-09-23 12:30:00 0 33.32 30.87 84 970.35 12.3 - 0 0 0 1 0 1171.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยโล่ง ต. นาแก อ. งาว จ. ลำปาง 2017-09-12 23:00:00 0 24.5 23.52 - - 10.3 - 0 0 0 0 0 1477 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด ต. บ้านหวด อ. งาว จ. ลำปาง 2017-09-23 12:00:00 0 36.26 30.38 - - 12.2 - 0 0 0 0 0 340.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 2017-09-21 22:00:00 0 67.62 20.58 - - 11.8 - 0 0 0 0 25.2 1300.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
สุโขทัย
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2017-09-23 12:00:00 428.54 36.75 38.22 61.83 976.86 12.1 - 0 0 0 0 0 736.4 ทำงานปกติ
 สะพานบ้านตึก ต. บ้านตึก อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2017-09-23 12:10:00 0 36.26 33.81 68.5 1007.24 12.2 82.49 0 0 0 14.2 0.6 250 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำสิน ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2017-09-23 00:00:00 3.85 23.03 23.52 - - 11.8 - 0 0 0 0 0 876.2 ทำงานปกติ
แพร่
 สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม ต. ในเวียง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2017-09-23 12:00:00 407.8 35.28 36.75 71 992.05 12.1 - 0 0 0 5 0 740.2 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำแม่สิน ต. นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2017-09-23 12:30:00 0 28.42 29.4 93.83 994.22 12.5 114.97 0.6 1 3.6 8.2 4.6 1022.8 ทำงานปกติ
 สะพานแม่คำมี ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2017-09-23 12:30:00 0 38.22 34.79 61.17 - 12.1 242.16 0 0 0 18.6 0 970 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง ต. น้ำเลา อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2017-07-25 03:00:00 58.03 23.03 25.48 97.67 964.93 11.8 - 0 6 0.4 1 11.2 478.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สะพานน้ำแม่ต้า ต. ต้าผามอก อ. ลอง จ. แพร่ 2017-09-23 12:30:00 349.64 37.24 37.24 58 984.46 13.7 - 0 0 0 4.4 0 842.6 ทำงานปกติ
 สะพานแม่แคม ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2017-09-23 12:20:00 281.11 33.32 35.28 77.33 989.88 12.4 187.44 0 0.4 0 9.8 0.4 1035.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2017-09-23 12:00:00 71.37 27.93 28.42 88.67 932.37 12.7 - 0 2.2 0 6.4 2.4 220.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สรอย ต. ป่าสัก อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2017-09-23 12:00:00 376.36 38.71 40.18 - - 12.2 - 0 0 0 0 0 144 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง ต. เตาปูน อ. สอง จ. แพร่ 2017-09-23 12:30:00 290.49 33.32 35.77 70.17 - 14.2 - 0 0 0 0.8 0 949.6 ทำงานปกติ