ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสม
(มม.)
สถานะ
น่าน
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ ต. บ้านพี้ อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2018-04-24 11:00:00 0 40.67 35.28 52.17 944.31 12.1 - 0 0 0 0 0 183.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2018-04-24 11:00:00 2.6 40.67 34.3 51.17 947.56 12.1 - 0 0 0 0 0 313 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2018-04-24 11:00:00 0.02 40.18 35.77 52 946.48 12.5 - 0 0 0 0 0 271.6 ทำงานปกติ
พะเยา
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2018-04-24 11:00:00 83.06 39.2 35.28 54.67 954.07 12.3 - 0 0 0 0 0 165.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2018-04-24 11:00:00 291.84 36.75 35.77 52.83 933.46 12.5 - 0 0 0 0 0 13 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำงิม ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2018-04-24 11:40:00 0 40.18 34.79 50.17 964.93 12.1 444.15 0 0 0 0 0 168.4 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำเงิน ต. ออย อ. ปง จ. พะเยา 2018-04-24 11:40:00 0 40.67 37.24 53.67 977.95 14.9 310.43 0 0 0 0 0 6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2018-04-24 11:00:00 0 34.79 26.95 73.83 - 12.4 - 0 0 0 0 0 277.6 ทำงานปกติ
 สะพานบ้านขุนควร ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2018-04-24 11:40:00 0 39.2 34.79 53.17 968.18 12.4 316.7 0 0 0 0 0 177.2 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำม่าว ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2018-04-24 11:50:00 0 38.22 34.79 68.33 970.35 12.3 292 0 0 0 0 0 18.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2018-04-24 07:00:00 12.64 26.95 24.99 95.5 943.22 11.8 - 0 0 0 0 0 236.2 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-04-24 11:40:00 444.55 39.2 37.73 54.33 977.95 15 246.55 0 0 0 0 0 194.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง ต. บ้านปิน อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 2018-04-22 18:00:00 0 27.93 29.4 72.17 924.78 11.7 - 0 0 0 0 0 167.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-04-24 11:30:00 0 42.63 38.71 46.33 959.5 15 - 0 0 0 0 0 136.4 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-04-24 11:40:00 421.55 38.71 41.16 81.83 981.2 12.2 269.31 0 0 0 0.4 0.2 68.4 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ น้ำม่าว ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2018-04-24 11:00:00 0 37.24 32.83 61.33 - 12.2 - 0 0 0 0 0 110.6 ทำงานปกติ
ลำปาง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 2018-04-24 11:00:00 357.36 38.22 36.75 52.33 901.99 12.4 - 0 0 0 0.2 0 123.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 2018-04-24 11:40:00 0 41.65 36.75 53.83 880.29 8.6 - 0 0 0 0 0 35.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยโล่ง ต. นาแก อ. งาว จ. ลำปาง 2017-12-04 09:00:00 0.8 19.11 18.62 - - 7.5 - 0 0.2 0 0 0.2 2008.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด ต. บ้านหวด อ. งาว จ. ลำปาง 2018-04-24 11:00:00 0 40.18 35.28 25.33 - 12.5 - 0 0 0 0.2 0 682.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 2018-04-24 11:00:00 1.26 54.88 32.34 - - 12.1 - 0 0 0 0 0 187.4 ทำงานปกติ
สุโขทัย
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2018-04-24 11:00:00 358.92 39.69 40.18 50.83 975.78 12.2 - 0 0 0 0 0 61.6 ทำงานปกติ
 สะพานบ้านตึก ต. บ้านตึก อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2018-04-24 11:10:00 0 38.71 35.77 54.33 1006.16 12.4 82.06 0 0 0 0 0 86.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำสิน ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2018-04-24 11:00:00 289.14 42.14 40.67 58 - 12.6 - 0 0 0 0 0 8.8 ทำงานปกติ
แพร่
 สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม ต. ในเวียง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-04-24 11:00:00 200.35 36.26 38.22 48.5 989.88 13.1 - 0 0 0 0 0 110.2 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำแม่สิน ต. นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2018-04-24 11:30:00 0 39.2 36.75 52 992.05 12.2 114.4 0 0 0 0 0 73.4 ทำงานปกติ
 สะพานแม่คำมี ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2018-04-24 11:40:00 0 39.2 35.28 52.33 - 12.1 241.88 0 0 0 0 0 156 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง ต. น้ำเลา อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2018-04-03 09:20:00 121.87 31.85 29.89 60.17 973.61 12.3 - 0 0 0 0 0 8.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สะพานน้ำแม่ต้า ต. ต้าผามอก อ. ลอง จ. แพร่ 2018-04-24 11:40:00 489.19 38.22 40.67 47.83 983.37 12.2 - 0 0 0 0 0 73 ทำงานปกติ
 สะพานแม่แคม ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-04-24 11:40:00 389.39 40.67 41.16 43.5 988.8 12.1 - 0 0 0 0 0 116.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-04-24 11:00:00 74.05 38.22 37.24 47.17 932.37 12.2 - 0 0 0 0 0 60.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สรอย ต. ป่าสัก อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2018-04-24 11:00:00 315.55 40.67 41.16 - - 12.4 - 0 0 0 0 0 106.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง ต. เตาปูน อ. สอง จ. แพร่ 2018-04-24 11:40:00 446.35 38.22 40.18 48.33 - 12.7 - 0 0 0 0.2 0 45.6 ทำงานปกติ