ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสม
(มม.)
สถานะ
น่าน
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ ต. บ้านพี้ อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2018-07-24 00:00:00 0 24.01 24.99 - 939.97 11.9 - 0 0.2 0 2.2 10.2 857.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2018-07-23 23:00:00 1.65 24.01 23.52 96 944.31 11.9 - 0 0.2 0 0 6.8 764.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2018-07-24 00:00:00 0.3 24.01 24.5 98.5 943.22 11.9 - 0 0 0 0.2 1.2 769.4 ทำงานปกติ
พะเยา
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2018-07-24 00:00:00 0 24.99 24.5 - 950.82 11.7 - 0.6 0.2 10.2 0 10.6 546.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2018-07-24 00:00:00 7.92 23.52 24.99 98 924.78 11.8 - 0.6 0 6.4 2 6.8 554.2 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำงิม ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2018-07-24 00:10:00 0 25.97 24.99 - 961.67 11.7 444.96 0.4 0 0.4 0.2 8.8 847.8 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำเงิน ต. ออย อ. ปง จ. พะเยา 2018-07-24 00:00:00 0 27.44 26.46 - 975.78 11.4 310.92 0.2 0 0.2 0 0.2 537 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2018-07-23 20:00:00 0 20.58 19.6 - - 11.9 - 0 0 0 12.4 0 751.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สะพานบ้านขุนควร ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2018-07-24 00:00:00 0 26.95 27.44 92.17 964.93 11.5 317.97 0 0 0 0 0 703.4 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำม่าว ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2018-07-24 00:10:00 0 25.97 25.48 - 968.18 11.6 292.53 0 0 0 0 12.6 198.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2018-07-24 00:00:00 6.45 28.91 25.97 97.33 941.05 11.7 - 0 0 0 0.4 0 582.4 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-07-24 00:00:00 0 26.46 26.46 98.17 976.86 11.7 247.34 0 0 0 0 21.6 575 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง ต. บ้านปิน อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 2018-07-24 00:00:00 0 23.03 24.99 - 925.86 11.6 - 0 0.4 0.4 5.6 18.8 669.2 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-07-23 23:50:00 0 24.5 24.99 - 956.24 11.8 - 0 0 0 0.4 0.4 509.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-07-24 00:00:00 0 25.48 25.48 80 980.12 11.5 270.77 0.4 0 6.4 0 9.4 477.8 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ น้ำม่าว ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2018-07-24 00:00:00 0 24.99 24.01 - - 9.9 - 0 0 0.8 0 13.2 585.4 ทำงานปกติ
ลำปาง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 2018-07-23 22:00:00 1.23 23.03 22.54 - 898.74 11.6 - 0 0 0 4 1 814 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 2018-07-24 00:00:00 0 24.5 25.48 - 950.82 7.7 - 0 0 0 4.4 4.4 440.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยโล่ง ต. นาแก อ. งาว จ. ลำปาง 2018-07-24 00:00:00 0 24.5 23.52 - - 11.7 - 0 0 0 2.8 4 700.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด ต. บ้านหวด อ. งาว จ. ลำปาง 2018-07-24 00:00:00 0 24.99 24.5 - - 11.4 - 0 0 0 6.8 0.4 706.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 2018-07-24 00:00:00 0.06 27.44 22.54 - - 11.8 - 0 0.2 0 3.8 12.6 586.8 ทำงานปกติ
สุโขทัย
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2018-07-24 00:00:00 11.67 27.93 28.91 78 971.44 11.6 - 0 0 0 3.6 0 534.8 ทำงานปกติ
 สะพานบ้านตึก ต. บ้านตึก อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2018-07-23 23:20:00 0 25.97 27.44 99.67 1003.99 11.7 82.27 0 0 0 11 4 537.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำสิน ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2018-07-23 00:00:00 28.47 24.01 24.5 - - 11.7 - 0 0 0 0 0 136.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
แพร่
 สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม ต. ในเวียง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-07-23 23:00:00 4.82 26.46 27.44 - 987.71 12 - 0 0.6 0 30 19.4 567.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สะพานน้ำแม่สิน ต. นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2018-07-23 23:50:00 0 26.46 26.95 82.5 989.88 11.5 115.15 0 0.2 0 22.8 1.2 492.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สะพานแม่คำมี ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2018-07-24 00:00:00 0 24.99 23.52 - - 11.4 242.35 0 0 0 3.8 33.8 424.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง ต. น้ำเลา อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2018-07-23 23:40:00 81.32 24.99 27.44 95.33 968.18 11.8 - 0 0.6 0 73.4 29.8 521.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สะพานน้ำแม่ต้า ต. ต้าผามอก อ. ลอง จ. แพร่ 2018-07-24 00:00:00 1.69 26.46 27.44 99.83 981.2 11.7 156.4 0 0 0 30.6 3 633.4 ทำงานปกติ
 สะพานแม่แคม ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-07-23 23:50:00 0 26.46 26.95 - 986.63 11.7 190.51 0 0 0 25 17 658.8 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-07-23 23:00:00 0 23.03 23.52 - 930.2 11.6 - 0 0 0 0.2 0.2 289.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สรอย ต. ป่าสัก อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2018-07-24 00:00:00 0 26.46 27.44 - - 11.6 - 0 0 0 0 0 274.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง ต. เตาปูน อ. สอง จ. แพร่ 2018-07-24 00:00:00 0 25.48 24.5 - - 11.5 - 0 0 0.2 1 1 457.6 ทำงานปกติ