ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสม
(มม.)
สถานะ
น่าน
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ ต. บ้านพี้ อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2018-10-22 00:00:00 0 21.56 23.03 - 946.48 11.9 - 0 0 0 0 1.2 1433.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2018-10-22 00:00:00 0.78 23.03 22.54 - 951.9 11.9 - 0 0 0 0.2 0.8 953.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2018-10-22 00:00:00 0.35 22.54 23.03 99.5 951.9 11.8 - 0 0 0 0 0.6 1190 ทำงานปกติ
พะเยา
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2018-10-22 00:00:00 0 22.54 22.05 - 957.33 11.6 - 0 0.2 0 12.6 16.6 1015.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2018-10-22 00:00:00 2.54 20.58 21.56 - 935.63 11.8 - 0 0 0 0 28.2 1365.6 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำงิม ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2018-10-22 00:50:00 0 23.03 21.56 - 969.27 11.6 444.56 0 0 0 0 27.6 1612.8 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำเงิน ต. ออย อ. ปง จ. พะเยา 2018-10-22 00:40:00 0 24.01 24.01 - 984.46 11.2 311.13 0 0 0 0 68 1048.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2018-10-22 00:00:00 0 18.13 17.64 73.17 - 11.8 - 0 0.2 0 0 56.2 1492.4 ทำงานปกติ
 สะพานบ้านขุนควร ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2018-10-22 00:40:00 0 23.03 23.52 - 972.52 11.5 318.02 0 0 0 0.2 30.6 1311.4 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำม่าว ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2018-10-22 00:40:00 0 24.01 23.03 76.17 976.86 11.6 293.43 0 0 0 0.4 26.6 893.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2018-10-22 00:00:00 0.27 26.46 22.54 - 948.65 11.7 - 0 0.2 0 1.6 5.2 1149.6 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-10-22 00:40:00 0 24.01 24.5 98.5 985.54 11.6 246.8 0 0 0 0 1.2 1010.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง ต. บ้านปิน อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 2018-10-21 22:00:00 0 20.58 22.05 - 933.46 11.6 - 0 0 0 0 3.6 1333.2 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-10-22 00:30:00 0 22.05 22.54 - 964.93 0 - 0 0 0.2 0.4 1.6 748 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2018-10-22 00:40:00 0 23.52 23.52 81.5 988.8 7.5 269.71 0 0 0 0.2 1.4 946 ทำงานปกติ
 สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ น้ำม่าว ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2018-10-22 00:00:00 0 22.05 21.56 - - 11.7 - 0 0 0 0 33.2 344.4 ทำงานปกติ
ลำปาง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 2018-10-22 00:00:00 0.06 20.09 20.09 - 906.33 11.6 - 0 0 0 0 0 961.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 2018-10-22 00:40:00 0 22.05 23.03 - 954.07 7.8 - 0 0 0 0 6 127.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยโล่ง ต. นาแก อ. งาว จ. ลำปาง 2018-10-22 00:00:00 0 22.05 21.56 - - 11.7 - 0 0 0 1 2.2 1418.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด ต. บ้านหวด อ. งาว จ. ลำปาง 2018-10-22 00:30:00 0 22.54 22.05 - - 11.3 - 0.2 0 0.8 0.2 8.4 1072.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 2018-10-22 01:00:00 0.7 42.63 20.58 - - 11.7 - 0 0 0 0 19.6 902.8 ทำงานปกติ
สุโขทัย
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2018-10-22 00:00:00 14.37 24.01 25.48 - 979.03 11.6 - 0 0 0 0.8 20.4 1006 ทำงานปกติ
 สะพานบ้านตึก ต. บ้านตึก อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2018-10-22 00:00:00 0 24.01 25.48 99.5 1011.58 11.7 82.4 0.2 0 0.2 0.4 6.4 980.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำสิน ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2018-10-22 00:00:00 10.75 22.54 23.03 - - 11.7 - 0 0 0 0 0 216.4 ทำงานปกติ
แพร่
 สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม ต. ในเวียง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-10-22 00:00:00 0.06 24.99 25.48 - 995.31 11.9 - 0 0 0 0 2.6 947.2 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำแม่สิน ต. นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2018-10-22 00:20:00 0 24.5 25.48 87.5 997.48 11.5 114.6 0.2 0 0.4 0 9.4 972.6 ทำงานปกติ
 สะพานแม่คำมี ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2018-10-22 00:40:00 0 24.5 23.03 - - 11.4 242.03 0 0 0 0 0.8 773.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง ต. น้ำเลา อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2018-10-22 00:30:00 71.37 24.5 26.46 95.67 975.78 11.7 - 0 0 0 0 1 852.8 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำแม่ต้า ต. ต้าผามอก อ. ลอง จ. แพร่ 2018-10-22 00:40:00 2.32 24.01 24.99 - 987.71 11.7 156.22 0 0 0 0 38.4 1113.8 ทำงานปกติ
 สะพานแม่แคม ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-10-22 00:30:00 0 24.99 24.99 - 993.14 11.5 190.35 0 0 0 0 2 935.6 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2018-10-21 23:00:00 0 21.56 22.05 - 935.63 11.6 - 0 0 0 0 5.6 591 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สรอย ต. ป่าสัก อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2018-10-21 23:00:00 0 23.03 24.01 - - 11.6 - 0 0 0 0 0 462.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง ต. เตาปูน อ. สอง จ. แพร่ 2018-01-01 02:30:00 0.01 28.42 27.93 - - 6.6 - 0 0 0 4.2 1.4 510 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง