No data
น้ำท่วม = น้ำมากกว่าความจุลำน้ำ น้ำมาก = มากกว่า 70% ของความจุลำน้ำ น้ำปกติ = 30% - 70% ของความจุลำน้ำ น้ำน้อย = 10 - 30% ของความจุลำน้ำ น้ำน้อยวิกฤต < 10% ของความจุลำน้ำ
อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลความจุลำน้ำเพิ่มเติม สถานีขัดข้อง     สัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นแสดงว่า ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และ สัญลักษณ์ลูกศรชี้ลงแสดงว่า ระดับน้ำลดลง